ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:Πρόσκληση τεχνικού συμβούλου για τη δημοπράτηση της αποπεράτωσης διώρυγας και της κατασκευής λιμνοδεξαμενής στην Π.Ε. Αιτ/νίας

Αρχίζει η διαδικασία ωρίμανσης και δημοπράτησης για το έργο «Αποπεράτωση της Διώρυγας Δ1 – Αμβρακίας – Αμφιλοχίας – Βάλτου & κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στο πέρας της Διώρυγας Βάλτου για ύδρευση – άρδευση κοινοτήτων επαρχίας Βάλτου του Ν. Αιτ/νίας», καθώς, όπως έχει γνωστοποιηθεί πλέον με απόφαση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διαλύθηκε η σύμβαση με την εταιρεία «Αναστηλωτική ΑΤΕ».

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ.) απηύθυνε πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου με στόχο την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε) Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (Κ.Υ.Λ.Υ) στη δημοπράτηση του έργου και σε ενέργειες δημοπράτησης υπολειπόμενων εργασιών ολοκλήρωσης φράγματος Αχυρών και στις διαδικασίες ωρίμανσης έργων αρμοδιότητάς της» (Y 309), με τη διαδικασία της παρ. 2, του άρθρου 128 του ν.4412/2016. Σκοπός είναι να διεκπεραιωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο, καθώς προετοιμάζεται εργολαβία «σκούπα».

Οι οικονομικοί φορείς που προσκλήθηκαν για να συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι οι: «Ζ. & Α. Π. Αντωναρόπουλος & Συνεργάτες Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία», «Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – δ.τ. G.K. Consultants», «Λάζαρος Σ. Λαζαρίδης & Σία Α.Ε. – δ.τ. Υδροεξυγιαντική Α.Ε.», «Έδαφος Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.».

Κριτήριο ανάθεσης θα αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Το έργο

Η αποπεράτωση της διώρυγας Δ1 Αμβρακίας, Αμφιλοχίας και Βάλτου και της κατασκευής λιμνοδεξαμενής στο πέρας της διώρυγας Βάλτου για ύδρευση και άρδευση αποτελεί κινητήριο μοχλό για την αγροτική παραγωγή της ευρύτερης περιοχής του δήμου Αμφιλοχίας.

Η κατασκευή του αγωγού που θα μεταφέρει νερό από τον ποταμό Αχελώο, θα υδρεύσει και αρδεύσει πάνω από 100.000 στρεμμάτων των κοινοτήτων της πρώην επαρχίας Βάλτου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Εργασίες που υπολείπονται

Για τη διώρυγα Αμφιλοχίας υπολείπονται 950 μ. περίπου, καθώς επίσης η περίφραξη ανάντη / κατάντη της διώρυγας, η κατασκευή οδοστρωσίας (με θραυστό υλικό 3Α) της παράπλευρης οδού, η επίχωση ανάντη της διώρυγας, η κατασκευή τεχνικών έργων, το αντλιοστάσιο Αμφιλοχίας και ο σχετικός καταθλιπτικός αγωγός του.

Για την σήραγγα Βάλτου υπολείπονται 59 μέτρα, ενώ για τη διώρυγα Βάλτου υπολείπονται 2.185μ, η κατασκευή της δεξαμενής ρύθμισης, η επίχωση του κατασκευασμένου τμήματος της διώρυγας, η οδοστρωσία (με θραυστό υλικό 3Α) της παράπλευρης οδού και η περίφραξη ανάντη / κατάντη της διώρυγας.

Ελέγξτε επίσης

MYTILINEOS: Ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου Talasol

Ο Τομέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας («RSD») της MYTILINEOS ανακοίνωσε ότι …