Σταθμός μετρό «Νίκαια»: Αντίστροφη μέτρηση για την πλήρη λειτουργία του

Η επέκταση της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς θα έχει μήκος 7,6 χλμ. και εκτός απ’ το σταθμό της Νίκαιας θα περιλαμβάνει άλλους πέντε νέους σταθμούς: «Αγία Βαρβάρα», «Κορυδαλλός», «Μανιάτικα», «Πειραιάς», «Δημοτικό Θέατρο».


Άρθρο των κ. Εμμανουήλ Ουρανού, Παναγιώτη Παπαχλιμίντζου, Αντώνη Παπαμακάριου και Νίκου Δανόπουλου, πολιτικών μηχανικών* Φωτό: Σάββας Σπυρίδωνος

Την πρώτη Μαρτίου του 2012 υπεγράφη η Σύμβαση CON-12/001 μεταξύ της «Αττικό Μετρό Α.Ε.» (ΑΜ) και της κοινοπραξίας «J&P - Άβαξ Α.Ε. - Ghella SPA - Alstom Transport S.A.» για την εκτέλεση του έργου.

Το συμβατικό αντικείμενο του έργου έχει προϋπολογισμό 344 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής (ΜΕ), την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού (ΠΜ), την προμήθεια, την εγκατάσταση, τις δοκιμές και τη θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού και σιδηροδρομικού εξοπλισμού.

Ο σταθμός «Νίκαια» χωροθετείται κάτω από την πλατεία Ελ. Βενιζέλου, μεταξύ των οδών Δ. Καρακουλουξή και Εφέσου, ενώ ένα τμήμα του κατασκευάζεται κάτω από κτίρια παρακείμενα της πλατείας. Προβλέπονται τρεις είσοδοι, εκ των οποίων δύο πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου και μία επί της πλατείας. Επιπλέον, προβλέπεται ανελκυστήρας μεταξύ επίπεδου οδού και επιπέδου έκδοσης εισιτηρίων για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ.

Ο σταθμός διατάσσεται σε τρία υπόγεια επίπεδα: το επίπεδο ηλεκτρομηχανολογικών χώρων (-1), το επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων (-2) και το επίπεδο αποβαθρών (-3). Στο επίπεδο -2 προβλέπεται χωροθέτηση πυλών για επικύρωση εισιτηρίων, ενώ τρεις φωταγωγοί στην περιοχή της πλατείας θα παρέχουν φυσικό φωτισμό στο επίπεδο αυτό.

Σε όλους τους χώρους κυκλοφορίας επιβατών προβλέπονται επενδύσεις τοίχων με ανηρτημένο γρανίτη, ανηρτημένα μεταλλικά πανέλ και επιφάνειες λείου εμφανούς σκυροδέματος με ανάγλυφα μοτίβα, ενώ οι επενδύσεις των δαπέδων θα γίνουν με πλάκες γρανίτη και με κατάλληλες οδεύσεις ΑΜΕΑ.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


Στο πλαίσιο του έργου εντάσσεται η αναδιαμόρφωση - αποκατάσταση του πεζοδρόμου Π. Τσαλδάρη (τμήμα μεταξύ οδών Ηλιουπόλεως και Δ. Καρακουλουξή), της πλατείας Ελ. Βενιζέλου (με πλακοστρώσεις και οδεύσεις ΑΜΕΑ, ζώνες πρασίνου, παιδική χαρά και φωτισμό) και των παρακείμενων οδών Δ. Καρακουλουξή, Εφέσου και Π. Τσαλδάρη (τμήμα μεταξύ πλατείας και οδού Αμερικανών Κυριών) που θα μετατραπούν σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας.

Κατά τη φάση ερευνών και μελέτης των γεωλογικών, γεωτεχνικών και υδρογεωλογικών συνθηκών του σταθμού, πραγματοποιήθηκαν συνολικά έντεκα γεωτρήσεις πλήρους δειγματοληψίας και επιτόπιες εργαστηριακές δοκιμές. Το εδαφικό προφίλ στην περιοχή φαίνεται στο σχ.1, ενώ η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα μετρήθηκε σε βάθος 4,55μ.

Κατά τη διάρκεια της εκσκαφής πραγματοποιήθηκε ενόργανη παρακολούθηση και καταγραφή της συμπεριφοράς των κατασκευών αντιστήριξης και των επιπτώσεων στο υπέδαφος και στα γειτονικά κτίρια (με πρόγραμμα γεωμηχανικής και δομητικής παρακολούθησης, με χωροσταθμικά σημεία, 3D στόχους, πιεζόμετρα, εκτασιόμετρα, ρωγμόμετρα κλπ.). Στην παρούσα φάση, μετά την ολοκλήρωση και της μόνιμης επένδυσης του σταθμού, οι μέγιστες μετρηθείσες καθιζήσεις στην περιοχή της υπόγειας διάνοιξης διαμορφώνονται στα 20 χιλ., εντός των ορίων πρόβλεψης της μελέτης (βλ. σχ.2).

Η κατασκευή του σταθμού έγινε με βάση δύο μεθόδους:

Α. Μέθοδος ανοικτού ορύγματος (εκσκαφή και επανεπίχωση). Αφορά κυρίως το δυτικό τμήμα του σταθμού, με επιφάνεια κάτοψης 3.000 τ.μ. περίπου και βάθος εκσκαφής 27μ. Έγινε περιμετρική αντιστήριξη από πασσάλους οπλισμένου σκυροδέματος Φ80/1.50μ. με κατά μέγιστον 8 σειρές προεντεταμένων αγκυρώσεων και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 0,10μ. Επίσης αφορά διάφορες μικρότερου βάθους περιμετρικές κατασκευές (εισόδους κλπ.).

Β. Μέθοδος υπόγειας διάνοιξης με συμβατικά μηχανικά μέσα (ΝΑΤΜ). Αφορά τη σήραγγα αποβαθρών στο ανατολικό τμήμα του σταθμού (με εμβαδόν εκσκαφής 170τ.μ. και μήκος 35μ. περίπου), σε ελάχιστη απόσταση 13μ. περίπου κάτω από υφιστάμενα κτίρια. Η εκσκαφή έγινε σε 4 φάσεις (top heading Α1 και Α2, bench Β1 και invert B2), αφού είχε προηγηθεί η εγκατάσταση κεκλιμένων δοκών προπορείας (διαδοχικές «ομπρέλες» 39 σωλήνων Φ168.3/5 μήκους 12 μ., με επικάλυψη 3 μ. και πλήρωση σκυροδέματος) και πριν τη διέλευση του ΤΒΜ από την περιοχή. Επίσης, η μέθοδος αυτή εφαρμόσθηκε στη συνδετήρια σήραγγα αερισμού (με εμβαδόν εκσκαφής 52 τ.μ. και μήκος 57 μ. περίπου).

Βασικό κριτήριο σχεδιασμού των μέτρων προσωρινής αντιστήριξης ήταν, μεταξύ άλλων, ο περιορισμός των προκαλούμενων μετακινήσεων στην επιφάνεια του εδάφους και στις γειτονικές κατασκευές.

Πριν την κατασκευή της μόνιμης επένδυσης, τοποθετήθηκε σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες του σταθμού στεγανωτική μεμβράνη φύλλων PVC πάχους 3,0 χιλ. με κατάλληλες στεγανωτικές ταινίες κατά μήκος όλων των τύπων αρμών. Το σύστημα υδατοστεγάνωσης διαμερισματοποιήθηκε σε τμήματα μικρότερα των 250m2, ενώ προβλέφθηκαν σωλήνες εισπίεσης ενέματος 1 ανά 50m2.

Η μόνιμη επένδυση κατασκευάσθηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 - S500. Στο τμήμα ανοικτού ορύγματος δημιουργήθηκε σύστημα αποτελούμενο από πλάκα θεμελίωσης πάχους 1,80 μ., περιμετρικά τοιχώματα πάχους 1,20 μ., ενδιάμεσες πλάκες πάχους 0,80 μ. έως 1,00 μ., πλάκα οροφής πάχους 1,20 μ., καθώς και σύστημα ενδιάμεσων δοκών / υποστυλωμάτων.

Το σύνολο της ανωτέρω κατασκευής αντιμετωπίσθηκε υπολογιστικά μέσω ενός τρισδιάστατου προσομοιώματος πεπερασμένων στοιχείων υποκείμενου σε όλες τις επιβαλλόμενες φορτίσεις (βλ. σχ. 3), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κρίσιμος έλεγχος για τον καθορισμό των διαστάσεων των βασικών φερόντων στοιχείων ήταν ο έλεγχος έναντι άνωσης, λόγω της ιδιαίτερα υψηλής στάθμης των υπογείων υδάτων.

Όσον αφορά το υπόγειο τμήμα του σταθμού, δημιουργήθηκε κλειστός δακτύλιος πάχους 0,60 μ. με κατάλληλους αρμούς κατασκευής (οι οποίοι λειτουργούν και ως αρμοί συστολής) κάθε 11,0 μ.

Δυσκολίες παρουσιάσθηκαν στην εκσκαφή του κτιρίου του σταθμού λόγω της υψηλής στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφικών εγκοίλων που συναντήθηκαν στην περιοχή. Οι πρόσθετες εργασίες που απαιτήθηκαν περιλάμβαναν εργασίες πλήρωσης των εδαφικών κενών και αύξηση του πάχους των στοιχείων της μόνιμης επένδυσης.

Σήμερα ο σταθμός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής αρχιτεκτονικών τελειωμάτων. σε εξέλιξη είναι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του σταθμού, ενώ επίκειται η διαμόρφωση της επιφάνειας. Ο σταθμός «Νίκαια» μαζί με τους σταθμούς «Αγ. Βαρβάρα» και «Κορυδαλλός» θα βρίσκονται σε στάδιο παράδοσης περί τα μέσα του 2019.

* Ο κ. Εμμανουήλ Ουρανός είναι γενικός διευθυντής Έργων, ο κ. Παναγιώτης Παπαχλιμίντζος διευθυντής Μελετών, ο κ. Αντώνης Παπαμακάριος υποδιευθυντής Μελετών και ο κ. Νίκος Δανόπουλος υποδιευθυντής της Διευθύνουσας