Ιδρύθηκε Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών

Με την επωνυμία «Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών» και διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.» ιδρύθηκε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία θα έχει ως αντικείμενο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας από τις πυρκαγιές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο Ινστιτούτο συμμετέχουν τρεις από τις εταιρείες της ΒΙΟΧΑΛΚΟ μαζί με άλλες εταιρείες σχετικές με τον κλάδο των κατασκευών. Απώτερος σκοπός του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. είναι:

Να προβάλλει για λογαριασμό των μελών του τις θέσεις τους για τη διαμόρφωση / υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, καθώς επίσης να μελετά και να προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους, ώστε να αποτρέπονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές.

Να συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θέσπιση προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού ελέγχου (με έλεγχο μελετών, έλεγχο υλοποίησης μελετών, πιστοποίηση κλπ.), υποβάλλοντας για λογαριασμό των μελών συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις.

Να προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και επαφών των μελών του με εθνικούς και διεθνείς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, με αρχές και οργανισμούς, καθώς και με ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν συναφείς δραστηριότητες.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η υποστήριξη όλων των επιχειρήσεων και φορέων που συμμετέχουν δίνει ελπίδα για αλλαγές στη χώρα μας όσον αφορά την πυροπροστασία, την ορθή χρησιμοποίηση υλικών στον τομέα της κατασκευής και την ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών στην ελληνική νομοθεσία και πραγματικότητα.

Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. υποστηρίζεται από σχετικές εταιρείες (συστημάτων δόμησης, θερμομονωτικών υλικών, καλωδίων, εξειδικευμένων υλικών υψηλής θερμοκρασίας, παραγωγής πετασμάτων και συστημάτων θέρμανσης) από εκπροσώπους φορέων (όπως πανεπιστημίων και εξειδικευμένων εργαστηρίων), καθώς και από πυροσβέστες.