Κίνητρα στους ΟΤΑ για συμπαραγωγή ενέργειας με ιδιώτες κατασκευαστές

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις ενεργειακές κοινότητες, βάσει του οποίου δίδονται κίνητρα σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α´ και β´ βαθμού, ιδιώτες και ΝΠΔΔ να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή ενέργειας, στη συμπαραγωγή και στην ενεργειακή αποδοτικότητα.

Τα οικονομικά κίνητρα περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ένταξης σε κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης επενδύσεων, ενώ υπάρχει ειδική διαδικασία αδειοδότησης, απαλλαγή από το ετήσιο τέλος διατήρησης του δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και προνομιακή συμμετοχή ή εξαίρεση από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες που εφαρμόζονται για την αδειοδότηση των μονάδων ΑΠΕ και συμπαραγωγής (θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση).

Επίσης, παρέχεται η κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεών τους για άδειες παραγωγής, για προσφορά σύνδεσης, για έγκριση περιβαλλοντικών όρων, για μείωση του ύψους της εγγυητικής επιστολής κ.ά.

Τα μέτρα στήριξης αφορούν κυρίως την ανάπτυξη σταθμών ηλεκτροπαραγωγής μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις τοπικές κοινωνίες, με ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά.

Βασικοί στόχοι είναι η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, η μείωση του κόστους παραγωγής και η αξιοποίηση του ανανεώσιμου δυναμικού (αιολικό, ηλιακό, γεωθερμία).

Το νομοσχέδιο ορίζει ρητά τις αγορές στις οποίες επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται οι ενεργειακές κοινότητες, τις ελάχιστες προβλέψεις που πρέπει να περιλαμβάνει το καταστατικό τους και τον τρόπο διάθεσης των κερδών για τα μέλη του συνεταιρισμού ή για δράσεις κοινής ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα.