Ο νέος κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος

«Ο ΚΤΣ 2016 ορίζει τις ελάχιστες γενικές και ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί το σκυρόδεμα και η εκτέλεση των έργων από σκυρόδεμα».

Από τις 2 Απριλίου του 2017 ισχύει νέος κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος, ο ΚΤΣ-2016 (ΦΕΚ/1569/Β/2.6.2016). Με τις μεταβατικές διατάξεις που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ/4007/Β/14.12.2016 και ύστερα από τις διορθώσεις που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ/1839/3/25.05.2017, απομένει μόνο να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τα κριτήρια αξιολόγησης («Παράρτημα ΠΒ5-1: Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής εργοστασιακού σκυροδέματος»), απόφαση που αναμένεται μέχρι το τέλος του 2017.

Η πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής θα γίνεται από φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους στο ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 17065, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν και φορείς ελέγχου διαπιστευμένους με το ΕΛΟΤ/ΕΝ 150/ΙΕC 1-020.

Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει αρχική αξιολόγηση ελέγχου παραγωγής αλλά και διαρκή επιθεώρηση του ελέγχου παραγωγής, διαδικασίες στις οποίες θα αναφερθούμε αναλυτικά αμέσως παρακάτω.

Αρχική αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής

Η περίοδος αυτή διαρκεί τρεις μήνες και περιλαμβάνει:

I.Αρχικό έλεγχο της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου παραγωγής από το φορέα ελέγχου, προκειμένου να αξιολογηθεί το σύστημα ποιότητας της μονάδας και η κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΤΣ.

II.Δειγματοληπτικό έλεγχο ανά κατηγορία αντοχής σκυροδέματος για την οποία ζητείται πιστοποίηση (από C20/25 έως C35/45).

Οι δειγματοληψίες (π.χ. για C25/30) απαιτούν λήψη δειγμάτων:

- Από τον παραγωγό σκυροδέματος: Ένα δοκίμιο σκυροδέματος ανά ημέρα.

- Από το φορέα ελέγχου: Τέσσερα δοκίμια ανά μήνα από δύο τυχαία αυτοκίνητα μεταφοράς (π.χ. C25/30). Τα δύο δοκίμια θα ελέγχονται στο εργαστήριο της μονάδας του παραγωγού και τα άλλα δύο στο εργαστήριο του φορέα ελέγχου.

Εφόσον τα αποτελέσματα των ελέγχων (αυτοελέγχων) του παραγωγού ανήκουν στον ίδιο πληθυσμό με τα αποτελέσματα των ελέγχων του φορέα και ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων αυτοελέγχου και εξωτερικού ελέγχου που θα δημοσιευθούν στην υπουργική απόφαση, τότε θα συντάσσεται από το φορέα ελέγχου έκθεση αξιολόγησης, η οποία θα αποστέλλεται στον παραγωγό σκυροδέματος και στον φορέα πιστοποίησης.

Ο φορέας πιστοποίησης θα εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ελέγχου παραγωγής για τη συγκεκριμένη μονάδα και κατηγορία αντοχής: π.χ. C25/30 με τριετή διάρκεια.

Διαρκής επιθεώρηση του ελέγχου παραγωγής Η διαρκής επιθεώρηση περιλαμβάνει 4 στάδια: 1.Τακτικό έλεγχο της μονάδας: Μια φορά ανά εξάμηνο, ενώ ο πρώτος έλεγχος θα είναι χωρίς προειδοποίηση.
2.Δειγματοληπτικό έλεγχο της μονάδας: Μια δειγματοληψία ανά 3 μήνες που θα περιλαμβάνει τέσσερα δοκίμια από δύο αυτοκίνητα μεταφοράς.

3.Τυχόν έκτακτους ελέγχους.

4.Σύνταξη έκθεσης με τα αποτελέσματα των ελέγχων του παραγωγού (των αυτοελέγχων) και των ελέγχων του εξωτερικού φορέα, μαζί με αναφορά για το αν ικανοποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης της υπουργικής απόφασης.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου παραγωγής που θα χορηγείται από τον φορέα πιστοποίησης θα είναι για τη συγκεκριμένη κατηγορία αντοχής σκυροδέματος (π.χ. C25/30) και με τους κωδικούς των συνθέσεων της μονάδας.

Επιπλέον απαιτήσεις για τις μονάδες παραγωγής Οι μονάδες παραγωγής με πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει επιπλέον των απαιτήσεων του ΚΤΣ να έχουν:

-Γεφυροπλάστιγγα πώλησης που θα διακριβώνεται από διαπιστευμένο φορέα διακριβώσεων μια φορά το χρόνο. -Καταγραφικό στα συστήματα ζύγισης των υλικών που θα συνοδεύει το δελτίο αποστολής.

-Δελτίο αποστολής, στο οποίο θα γίνεται η εκτύπωση των ποσοτήτων των υλικών βάσει του καταγραφικού ή το οποίο θα συνοδεύεται από το καταγραφικό του αναμεικτήρα.

-Καταγραφικό στη μηχανή ελέγχου αντοχής σε θλίψη των δοκιμιών σκυροδέματος (πρέσα) του εργαστηρίου της μονάδας. Η πρέσα θα πρέπει να είναι κλάσης Κ1, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.04 (παρ. 4.4.5 - 4.4.8.

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμών

Η στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, καθώς και η επεξεργασία αυτών των αποτελεσμάτων για την πιστοποίηση ενός προϊόντος, είναι υποχρέωση των φορέων πιστοποίησης και θα γίνεται με βάση:

Α)Τα κριτήρια αξιολόγησης των δοκιμών αυτοελέγχου του παραγωγού.

Β)Τα κριτήρια αξιολόγησης των εξωτερικών ελέγχων, της αντιπροσωπευτικότητας και της ακρίβειας των δοκιμών αυτών.

Τα κριτήρια αυτά θα καθοριστούν από την υπό σύνταξη υπουργική απόφαση, που αναμένεται μέχρι το τέλος του 2017.

*Ο κ. Νίκος Μαρσέλλος είναι πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ., μέλος της Επιτροπής Συντάξεων Κανονισμού ΚΤΣ.