Αττικές Διαδρομές Α.Ε. Κοινωνική ευθύνη σε τέσσερις άξονες

Η εταιρεία λειτουργίας της Αττικού Οδού «Αττικές Διαδρομές», η οποία συμπληρώνει 17 χρόνια λειτουργίας, εξέδωσε ετήσια έκθεση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) για το έτος που πέρασε. Η έκθεση έχει συνταχθεί στο πλαίσιο της οδηγίας 2014/95/EU, ακολουθώντας το πρότυπο Global Reporting Hitiative (GRI G4) και παρατάσσοντας τις δράσεις της εταιρείας που βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες: στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στους εργαζόμενους και στην αγορά.

Μέσω της δημοσιοποίησης της έκθεσης η εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες της Αττικής Οδού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ούτως ώστε να αξιολογήσουν ή και να συμβάλουν με τυχόν προτάσεις και δράσεις στην εύρυθμη μετακίνηση των πολιτών.

Με κύριο στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ώστε οι μετακινήσεις των πολιτών να γίνονται με ασφάλεια και άνεση, η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» παρουσίασε –σύμφωνα με το πρότυπο– μετρήσιμα στοιχεία για το συνολικό έτος 2016, και βραβεύτηκε με τον έπαινο CRI PASS από το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τα αξιόλογα αποτελέσματά της.