Κιούκης: Δεν εφαρμοζόταν η νομοθεσία για τα ΑΕΚΚ στα ιδιωτικά και δημοσιά έργα

Για την διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κτηρίων (ΑΕΚΚ) μίλησε αποκλειστικά στο περιοδικό «Εργοταξιακά Θέματα» ο Δημήτρης Κιούκης υπεύθυνος του Συλλογικού Συστήματος Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών Κεντρικής Ελλάδας (ΣΑΝΚΕ).

Συνέντευξη στον Βασίλη Ποντικό

Τον ρόλο του Συλλογικού Συστήματος Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατε-δαφίσεων και Κατασκευών Κεντρικής Ελλάδας ανέλυσε στο περιοδικό «Εργοταξιακά Θέματα» ο Δημήτρης Κιούκης ο όποιος μάλιστα τόνισε πως: «Δεν εφαρμοζόταν η νομοθεσία για τα ΑΕΚΚ στα ιδιωτικά και δημοσιά έργα».

Ο υπεύθυνος στο τομέα της Αττικής της ΣΑΝΚΕ επιπροσθέτως μίλησε για τα λάθη που έχει κάνει η Πολιτεία αλλά και ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να πάρει, ενώ παράλ-ληλα εξέφρασε τον φόβο του ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ο στόχος της α-νακύκλωσης του 80% των παραγόμενων αποβλήτων εκσκαφών κτηρίων ΑΕΚΚ μέχρι το 2020.

Ποιος είναι ο ρόλος του Συλλογικού Συστήματος Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών Κεντρικής Ελλάδας (ΣΑΝΚΕ);

- Η Εταιρεία ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε, έχει λάβει από τον ΕΟΕΔΣΑΠ (νυν ΕΟΑΝ) έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του ν. 2939/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3854/2010 και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 36259/1757/Ε103.
Η εταιρεία λειτουργεί εκ του νόμου, ως μη κερδοσκοπική εταιρεία, έχει την ευθύνη εφαρμογής της νομοθεσίας και επιτήρησης της διαχείρισης των ΑΕΚΚ δηλαδή τη παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία υλικών – αποβλήτων κατεδαφίσεων, κατασκευών, επισκευών, ανακαινίσεων και την αξιοποίηση υλικών εκσκαφών και αδρανών υλικών. Επιπροσθέτως το σύστημα έχει την υποχρέωση να αποδίδει στον ΕΟΑΝ στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τα ΑΕΚΚ και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την ΚΥΑ 36259/10.

Η συνέχεια της συνέντευξης του κ. Κιούκη στο τεύχος Ιανουαρίου