Κατασκευή αγωγών και διυλιστηρίου

Το έργο κατασκευάζεται για την ενίσχυση της ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής των πόλεων του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού εκτιμάται ότι θα επεξεργάζεται 22 εκατ. μ3 νερού ετησίως.
Κείμενο: Πάνος Κατσαχνιάς
Φωτογραφίες: Πάνος Κατσαχνιάς

Το εργοτάξιο για την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ), βρίσκεται στα ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου, σε κατευθείαν απόσταση 21 χλμ. και 1,5 χλμ. δυτικά του χωριού Χερσόνησος. Το οικόπεδο της εγκατάστασης έχει εμβαδόν 54 στρεμμάτων, χαρακτηρίζεται από έντονες κλίσεις με τα υψόμετρα να κυμαίνονται από το +150,00 έως το +181,00. Αντικείμενο των έργων ΕΕΝ αποτελούν οι ακόλουθες βασικές μονάδες επεξεργασίας: προοζόνωση, προετοιμασία και προσθήκη κροκιδωτικών, κορκίδωση-καθίζηση, διύλιση, τελική χλωρίωση και έργα επεξεργασίας ιλύος, ενώ κρίνεται σκόπιμο να γίνει πρόβλεψη χώρου για μελλοντική προσθήκη μονάδας ενεργού άνθρακα. Περιλαμβάνονται και όλα τα έργα διαμόρφωσης του χώρου εντός των ορίων της εγκατάστασης και τα δίκτυα υποδομής, ο αγωγός προσαγωγής του νερού από το καθορισμένο όριο των έργων ΕΕΝ μέχρι το έργο εισόδου, το ίδιο το έργο εισόδου, η δεξαμενή καθαρού νερού, καθώς και οι αγωγοί απαγωγής του επεξεργασμένου νερού από τη δεξαμενή καθαρού νερού μέχρι τα όρια των έργων ΕΕΝ.

Ειδικότερα, αντικείμενο των έργων ΕΕΝ αποτελεί η πλήρης μελέτη και κατασκευή των απαιτούμενων έργων πολιτικού μηχανικού, καθώς και η πλήρης μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ως και συναφών έργων αναγκαίων για την ολοκλήρωση και την παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων. Αντικείμενο των έργων ΕΕΝ αποτελεί επίσης η δοκιμαστική λειτουργία και θέση σε αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς και η κανονική λειτουργία της εγκατάστασης επί 12 μήνες από τον ανάδοχο με παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού του εργοδότη.

Με απόφαση του ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 120.000.000€ για την δημοπράτηση του έργου «Εργασίες εκτροπής/μεταφοράς υδάτων και κατασκευή αγωγών και διυλιστηρίων». Τον Αύγουστο του 2006 διενεργήθηκε μειοδοτική δημοπρασία και το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 32,23%. Στις 24-10-2006 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου συνολικού ποσού 82.095.755,03€ με Φ.Π.Α.. Η αρχική συμβατική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίστηκε σε 40 ημερολογιακούς μήνες (δηλαδή μέχρι 24-02-2010), εκ των οποίων 28 μήνες για την κατασκευή όλου του έργου και 12 μήνες για την λειτουργία των διυλιστηρίων.

Το έργο αποτελείται από τέσσερα κυρίως τμήματα:

Τον κύριο αγωγό ύδρευσης από το φράγμα Αποσελέμη μέχρι τα διυλιστήρια, διατομής Φ1200 και συνολικού μήκους 7.200μ με σκοπό την μεταφορά νερού από τον ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη στα διυλιστήρια. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται δύο υδραυλικές σήραγγες πεταλοειδούς διατομής συνολικού μήκους 3.675μ.. Οι δύο αυτές σήραγγες, μήκους 2.055μ. και 1.620μ. αποτελούν 2 από τις μεγαλύτερες σήραγγες σε μήκος που έχουν κατασκευαστεί στην Κρήτη.

Τα έργα των διυλιστηρίων δυναμικότητας 110.600 μ3 νερού την ημέρα, με σκοπό την επεξεργασία του νερού πριν μεταφερθεί στην ευρύτερη περιοχή Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου.

Το υδραγωγείο από διυλιστήρια προς Ηράκλειο αποτελούμενο από αγωγούς διατομών από Φ1100 μέχρι και Φ900, συνολικού μήκους (μαζί με τις διακλαδώσεις) 28.000μ., με σκοπό την υδροδότηση της πόλης του Ηρακλείου με καθαρό νερό από τη δεξαμενή καθαρού νερού των διυλιστηρίων.

Το υδραγωγείο από διυλιστήρια προς Άγιο Νικόλαο αποτελούμενο από αγωγούς διατομών από Φ900 μέχρι και Φ400, συνολικού μήκους 37.000μ., με σκοπό την υδροδότηση της πόλης του Αγ. Νικολάου με καθαρό νερό. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται υδραυλική σήραγγα πεταλοειδούς διατομής, συνολικού μήκους 690μ.. Σημειώνεται ότι η σήραγγα Βραχασίου αποτελεί ταυτόχρονα και δεξαμενή του υδραγωγείου προς Άγιο Νικόλαο.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, σε συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες, πραγματοποιήθηκαν και έργα βελτίωσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου όπως η βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου στην περιοχή του Κακού Όρους μήκους 3,0χλμ. η οποία μάλιστα πραγματοποιήθηκε σε χρόνο 3,5 μηνών.

Για την διαμόρφωση και τον εξοπλισμό του χώρου του διυλιστηρίου, έχουν πραγματοποιηθεί οι γενικές εκσκαφές (γαιώδεις, βραχώδεις, ημιβραχώδεις) που απαιτούνται για τη διαμόρφωση του γηπέδου της εγκατάστασης στις προβλεπόμενες στάθμες, περιλαμβανομένων και των γενικών εκσκαφών για τις μελλοντικές επεκτάσεις, ενώ το σύνολο των έργων υποδομής της εγκατάστασης είναι στην φάση της κατασκευής.

Έργο εισόδου

Για το έργο εισόδου, το φρεάτιο, η δεξαμενή και οι διώρυγες κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο πυθμένας της δεξαμενής ηρεμίας και τα τοιχώματά της μέχρι ύψους 90 εκ. θα είναι επενδεδυμένα με φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα ελάχιστου πάχους 12,7 χλσ.

Οζόνωση

Το συγκεκριμένο τμήμα των έργων ΕΕΝ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Το κτίριο και μονάδα παραγωγής όζοντος.

β) Πλήρες σύστημα διάχυσης του όζοντος στο προς επεξεργασία νερό με υποβρύχιους διαχυτές λεπτής φυσαλίδας. Το υλικό κατασκευής των διαχυτών θα είναι πορώδες κεραμικό, το δε σώμα τους από PVC.

γ) Τη σκεπασμένη δεξαμενή επαφής από οπλισμένο σκυρόδεμα ελάχιστου όγκου 800 μ3.

δ) Όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και πίνακες ελέγχου.

Κροκίδωση - Καθίζηση

Για την διαδικασία κροκίδωσης-καθίζησης κατασκευάζεται το κτίριο χημικών με τον εξοπλισμό αποθήκευσης κροκιδωτικών και παρασκευής διαλυμάτων το οποίο θα έχει ελάχιστη χρήσιμη ολική επιφάνεια 300 μ2 συμπεριλαμβανομένου του υπογείου και του κλιμακοστασίου.

Το κτίριο θα περιλαμβάνει χώρο για τη φορτοεκφόρτωση των φορτηγών, γραφείο, χώρο πινάκων, χώρους για την αποθήκευση κροκιδωτικών και παρασκευή διαλυμάτων, επίσης χώρο πινάκων, γραφείο και χώρους υγιεινής. Στα πιο πάνω 300 μ2 δεν περιλαβάνεται η μελλοντική επέκταση του κτιρίου χημικών, για την οποία θα γίνουν μόνον γενικές εκσκαφές μέχρι τη στάθμη διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου. Το κτίριο κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα και οπτοπλινθοδομές.

Τις τρεις κυκλικές δεξαμενές κροκίδωσης-καθίζησης κατηγορίας «επαφής στερεών» από οπλισμένο σκυρόδεμα, ελάχιστης ωφέλιμης διαμέτρου 30 μ. Η κροκίδωση θα πραγματοποιείται σε ομόκεντρο κύλινδρο-κωνικό χώρο με ελάχιστο όγκο 390 μ3. Κάθε δεξαμενή θα είναι εξοπλισμένη με σαρωτή ιλύος αναρτημένο από ακτινική γέφυρα. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής θα είναι περίπου 3,3 μ/λεπ.

Διύλιση – Μεταχλωρίωση

Το τμήμα αυτό των έργων ΕΕΝ περιλαμβάνει τα πλήρη έργα και εξοπλισμούς για τη διύλιση και μεταχλωρίωση του νερού, από την αρχή της διώρυγας κεφαλής των διυλιστηρίων μέχρι το υγρό φρεάτιο στην εισαγωγή της δεξαμενής καθαρού νερού.

Οι συνιστώσες διύλισης, περιλαμβάνουν :

• Τη διώρυγα κεφαλής, ελάχιστου πλάτους 1,60 μ. η οποία τροφοδοτεί με το υπό διύλιση νερό εννέα κλίνες διύλισης διαμέσου ηλεκτροκίνητων θυροφραγμάτων.

• Εννέα κλίνες διύλισης σε σειρά με εμβαδόν καθαρής χρήσιμης για τη διύλιση οριζόντιας επιφάνειας εκάστης όχι μικρότερο από 63 μ2 (επιφάνεια άμμου) και βάθους άμμου εκάστης 1,40 μ.

Οι συνιστώσες έκπλυσης, περιλαμβάνουν:

• Την προαναφερθείσα δεξαμενή καθαρού νερού έκπλυσης με ελάχιστη χωρητικότητα 200 μ3.

• Το συγκρότημα άντλησης του νερού έκπλυσης αποτελούμενο από 3 φυγοκεντρικές αντλίες (η μία εφεδρική) με δυναμικότητα εκάστης 570 μ3/ώρα και τους αναρροφητικούς και καταθλιπτικούς αγωγούς, καθώς και κάθε εξοπλισμό, ειδικό τεμάχιο, δικλείδες και εξάρτημα που απαιτείται για τη λειτουργία του συγκροτήματος.

• Τους 2 αεροσυμπιεστές (ο ένας εφεδρικός) με δυναμικότητα εκάστου 4.540 Nm3/ώρα και καταθλιπτικό αγωγό ελάχιστης διαμέτρου 300 χλσ.

• Τη διώρυγα ή διώρυγες σε κάθε κλίνη για τη συλλογή του ακαθάρτου νερού έκπλυσης και το σύστημα μεταφοράς του στη δεξαμενή ακάθαρτου νερού έκπλυσης, με όλα τα αναγκαία θυροφράγματα ή δικλείδες.

• Τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού έκπλυσης ωφέλιμης χωρητικότητας όχι μικρότερης από 200 μ3 και το αντλητικό συγκρότημα με το οποίο θα αντλείται το ακάθαρτο νερό στη δεξαμενή επαφής του όζοντος.

Οι συνιστώσες μεταχλωρίωσης, περιλαμβάνουν:

• Δύο εγκαταστάσεις παρασκευής και έγχυσης πυκνού διαλύματος χλωρίου (χλωριωτές) με ρυθμιζόμενη ικανότητα εκάστης στο διάστημα 0,5-10,0 χλγ Cl2/.ώρα, συνδεδεμένες με 2 κυλίνδρους υγροποιημένου χλωρίου του ενός τόνου και με συμπεριλαμβανόμενο σύστημα ρυθμιζόμενης παροχής νερού για την παρασκευή του διαλύματος.

• Τον ηλεκτροκίνητο μηχανισμό ταχείας μίξης του διαλύματος χλωρίου, εγκατεστημένο στη θέση της έγχυσης.

• Τον εξοπλισμό ασφαλείας και το βοηθητικό εξοπλισμό.

Το κτίριο διύλισης – μεταχλωρίωσης, το οποίο θα στεγάζει τις κλίνες διύλισης με τη διώρυγα κεφαλής, τα αντλητικά συγκροτήματα και τους αεροσυμπιεστές, του χλωριωτές και κυλίνδρους χλωρίου και κάθε συνοδεύον έργο και εξοπλισμό. Οι σωλήνες συλλογής του διυλισμένου νερού και έκπλυσης θα είναι τοποθετημένοι σε στοά με ελάχιστο εσωτερικό πλάτος 3,00 μ. Στεγασμένη θα είναι επίσης στο κτίριο διύλισης-μεταχλωρίωσης η διώρυγα συλλογής του διυλισμένου νερού και η δεξαμενή καθαρού νερού έκπλυσης. Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού έκπλυσης βρίσκεται έξω από το κτίριο διύλισης-μεταχλωρίωσης, θα είναι όμως καλυμμένη με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Το κτίριο διαθέτει ακόμα τουλάχιστον δύο χώρους γραφείων, αίθουσα με τα όργανα τοπικής παρακολούθησης και ρύθμισης των λειτουργιών της διύλισης και μεταχλωρίωσης και χώρους αποδυτηρίων και υγιεινής. Οι χώροι των γραφείων και χλωρίωσης θα είναι κλιματιζόμενοι.

Δεξαμενή Καθαρού Νερού

Περιλαμβάνεται δεξαμενή δύο θαλάμων χωρητικότητας τουλάχιστον 17.000 μ3 από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κάθε απαιτούμενη εργασία όπως εκσκαφές, επιχώσεις οπλισμένα και μη σκυροδέματα, στεγανώσεις, αρμούς διαστολής και εξαρτήματα αερισμού. Περιλαμβάνονται επίσης :

• Το υγρό φρεάτιο και τα φρεάτια δικλείδων στην εισαγωγή της δεξαμενής.

• Τα τμήματα αγωγού Φ1100 από ελατοσίδηρο από τα φρεάτια δικλείδων στη είσοδο μέχρι τους θαλάμους της δεξαμενής, με τα αντίστοιχα ειδικά τεμάχια.

• Τα φρεάτια δικλείδων στην εξαγωγή κάθε θαλάμου της δεξαμενής.

• Το τμήμα αγωγού Φ1100 από ελατοσίδηρο με τα αντίστοιχα ειδικά τεμάχια, το οποίο συνδέει τα δύο φρεάτια στις εξαγωγές της δεξαμενής.

Διακίνηση και Επεξεργασία Ιλύος

Το έργο διακίνησης και επεξεργασίας ιλύος των έργων ΕΕΝ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Τα φρεάτια συλλογής της περίσσειας ιλύος, παρακείμενα των δεξαμενών κροκίδωσης-καθίζησης. Περιλαμβάνονται τρία φρεάτια, ένα για κάθε δεξαμενή κροκίδωσης-καθίζησης.

• Τα αντλητικά συγκροτήματα για τη μεταφορά της περίσσειας ιλύος προς το φρεάτιο φόρτισης του παχυντή. Θα τοποθετηθούν δύο αντλίες σε κάθε φρεάτιο (η μία εφεδρική), ελάχιστης δυναμικότητας 100 μ3/ώρα.

• Τους τρεις αγωγούς ελάχιστης διαμέτρου 150 χλσ. που θα συνδέουν κάθε φρεάτιο συλλογής περίσσειας ιλύος με το φρεάτιο φόρτισης του παχυντή, καθώς και τις δικλείδες απομόνωσης κάθε αγωγού.

• Το φρεάτιο φόρτισης του παχυντή.

• Τον αγωγό διοχέτευσης της ιλύος από το φρεάτιο φόρτισης προς τον παχυντή βαρύτητας, ελάχιστης διαμέτρου 150 χλσ. Ο αγωγός θα είναι εξοπλισμένο με δικλείδα απομόνωσης.

• Έναν παχυντή βαρύτητας κυκλικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ελάχιστη διάμετρος του παχυντή θα είναι 18 μ. ώστε να εξασφαλίζεται φόρτιση μικρότερη από 25 χλγ/μ2/ημέρα και το ελάχιστο πλευρικό βάθος υγρού θα είναι 4 μ. Η κλίση του πυθμένα θα είναι 10%. Ο παχυντής θα είναι εξοπλισμένος με διαμετρική γέφυρα, αναμοχλευτή ιλύος και περιμετρική διώρυγα για τη συλλογή των επιπολαζόντων.

• Τρία αντλητικά συγκροτήματα (εκ των οποίων το ένα εφεδρικό) για την άντληση της παχυμένης ιλύος προς τις ταινιφιλτρόπρεσσες. Οι αντλίες θα είναι τύπου θετικής εκτόπισης και κάθε μία θα έχει δυναμικότητα 0-30 μ3/ώρα. Οι αντλίες θα είναι εγκατεστημένες στο κτίριο αφυδάτωσης.

• Τον αγωγό ελάχιστης διαμέτρου 200 χλσ., διοχέτευσης με βαρύτητα των στραγγιδίων από το κτίριο αφυδάτωσης προς τη δεξαμενή συλλογής του ακάθαρτου νερού έκπλυσης των φίλτρων.

• Κτίριο αφυδάτωσης της ιλύος το οποίο θα στεγάζει τις ταινοφιλτρόπρεσσες, τη μονάδα προετοιμασίας και δοσιμέτρησης του πολυηλεκτρολύτη, τις προαναφερθείσες αντλίες ιλύος, τον ηλεκτρικό πίνακα, χώρο για αποθήκευση του πολυηλεκτρολύτη ελάχιστης επιφάνειας 12 μ2 και χώρο υγιεινής με WC, νιπτήρα και ντους. Θα υπάρχει επίσης στεγασμένος χώρος ελάχιστης επιφάνειας 30 μ2 για την αποθήκευση της αφυδατωμένης ιλύος. Η αφυδατωμένη ιλύς από τις ταινιοφιλτρόπρεσσες θα μεταφέρεται μέσω συστήματος μεταφορικών ταινιών στο στεγασμένο χώρο, θα αποθηκεύεται σε κάδους και στη συνέχεια θα απομακρύνεται από την εγκατάσταση.

• Πίνακα ελέγχου λειτουργίας του κτιρίου αφυδάτωσης της ιλύος.

Κτίριο Διοίκησης

Το κτίριο διοίκησης είναι διώροφο (ισόγειο και πρώτος όροφος), συνολικής κατόψεως 900 μ2 περίπου και περιλαμβάνει κύρια είσοδο, χώρο αναμονής και πληροφοριών, γραφεία, χημικό και βιολογικό εργαστήριο, αίθουσα διαλέξεων – συνεδριάσεων, αρχείο, καντίνα, κουζίνα, χώρους υγιεινής και βοηθητικούς χώρους. Το κτίριο θα δομηθεί από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος και η πλήρωσή του θα γίνει από οπτοπλινθοδομές. Θα είναι επαρκώς θερμομονωμένο και στεγανοποιημένο. Όλοι ο χώροι θα είναι κλιματιζόμενοι και θα έχουν ψευδοροφές. Τα δάπεδα θα είναι κατά περίπτωση επιστρωμένα με μάρμαρο Καβάλας ή Νάξου, ή με κεραμικά πλακίδια, ή με γαρμπιλομωσαϊκό με επίστρωση πλακιδίων PVC ή με γαρμπιλομωσαϊκό με επίστρωση μοκέτας. Ο χώρος των εργαστηρίων θα εξοπλιστεί και με σύστημα πυρόσβεσης, παροχής φυσικού αερίου, ασφάλειας και υγιεινής.

Κτίριο συνεργείου και αποθήκης

Το κτίριο, ελάχιστης επιφάνειας 150 μ2, περιλαμβάνει αποθήκη, μηχανουργείο, ηλεκτρολογείο, χώρο εργαλείων, γραφείο αποθηκαρίου, αποδυτήριο και χώρους υγιεινής. Θα υπάρχουν επαρκείς πάγκοι εργασίας στο μηχανουργείο και ηλεκτρολογείο, μηχανουργικό τρυπάνι-φρέζα, συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης και ανυψωτικό μηχάνημα. Το κτίριο θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και οπτοπλινθοδομές. Τα δάπεδα θα είναι βιομηχανικού τύπου ή επιστρωμένα με κεραμικά πλακίδια κατά περίπτωση. Οι χώροι του μηχανουργείου, ηλεκτρολογείου και γραφείου θα διαθέτουν εγκατάσταση κλιματισμού.

Εκτελεσμένο Αντικείμενο του Έργου

Σε ότι αφορά στην μέχρι σήμερα εξέλιξη των εργασιών, έχει πραγματοποιηθεί το 80% του συνόλου της Αρχικής Σύμβασης και πιο συγκεκριμένα:

- το 77% του υδραγωγείου μεταφοράς νερού από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού μέχρι το Ηράκλειο

- το 89% του υδραγωγείου μεταφοράς νερού από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού μέχρι τον Άγιο Νικόλαο

- το 97% του αγωγού ύδρευσης από το Φράγμα Αποσελέμη μέχρι τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού

- το 65% των έργων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού

Ταυτότητα Έργου

Εργασίες εκτροπής/μεταφοράς υδάτων και κατασκευή αγωγών και διυλιστηρίων

Προϊστάμενος εργοταξιακού γραφείου: Βλάσης Τσακίτης

Μηχανικοί κατασκευής: Άννα Τσακίτη, Γιώργος Κουτσαντωνάκης, Θεοφάνης Μπλαντζούκας, Χρήστος Τσινταράκης

Κύριος των έργων: Ελληνικό Δημόσιο με φορέα κατασκευής τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Προϊσταμένη Αρχή: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης κι Αποχέτευσης Δ6 και η Διευθύνουσα τα έργα υπηρεσία είναι η Ε.Υ.Δ.Ε. Ύδρευσης Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου