Εκτύπωση  Αποστολή
 ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΙΟΥ
  Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
 Πρόσωπα
 Κατασκευές
 Υλικά
 Μηχανήματα έργων
 Ατζέντα
Θέσεις
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
Γίνε συνδρομητής!  
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Θεσμικές εξελίξεις για τα μηχανήματα έργων
 


Η εναρμόνιση της νομοθεσίας για τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απλούστευση, ο ορθολογισμός και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών είναι αναγκαία για την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα.

Άρθρο του: Παναγιώτη Πετρόγλου*
Σε προηγούμενο δημοσίευμά μας είχαμε αναλύσει τη δυσμενή κατάσταση για τους εμπόρους μηχανημάτων έργων που είχε δημιουργηθεί με την εφαρμογή αναχρονιστικής νομοθεσίας από την αρμόδια Διεύθυνση (Δ13) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με κορωνίδα την εφαρμογή της γνωμοδότησης 117/2011 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ). Θυμίζουμε στους αναγνώστες μας ότι με την εγκύκλιο 12/5-7-2011 είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η αποδοχή της γνωμοδότησης 117/2011 του α’ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στα ακόλουθα ερωτήματα της Διοίκησης:

1. Ποιος είναι ο χρόνος εφαρμογής του π.δ. 57/2010 και ποια μηχανήματα καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του και
2. ποιες πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση (πριν και μετά την έναρξη εφαρμογής του π.δ. 57/2010) οι απαιτήσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου μηχανημάτων έργου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ώστε να διαπιστώνεται ότι τηρείται η προϋπόθεση της δήλωσης πιστότητας του μηχανήματος.

Επί των ανωτέρω ερωτημάτων το ΝΣΚ με την υπ’ αριθμ. 117/21.2.2011 γνωμοδότησή του έκρινε ότι:

1. Οι διατάξεις του π.δ. 57/2010 εφαρμόζονται από τις 29.12.2009 και εντεύθεν και σε αυτές υπόκεινται τα μηχανήματα έργων, στα οποία δεν έχει πριν την ημερομηνία αυτή τηρηθεί η διαδικασία της έγκρισης τύπου, ήτοι μεταξύ άλλων δεν έχει συνταχθεί δήλωση πιστότητας ΕΚ και τεθεί επί του μηχανήματος η σήμανση «CE» και
2. Σύμφωνα με το π.δ. 57/2010 μεταξύ των νομίμων δικαιολογητικών πρέπει να υποβάλλονται τα στοιχεία του άρθρου 5, συντεταγμένα από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και δεν είναι πλέον δυνατή η υπογραφή των ανωτέρω στοιχείων από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που διαθέτει το μηχάνημα ή το εξάρτημα ασφαλείας στην αγορά της Ε.Ε., αν ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του δεν έχουν τηρήσει την υποχρέωσή τους αυτή.
Είναι προφανές ότι δεν ελήφθη υπόψη η Κοινοτική Νομοθεσία ούτε ο Κ.Ο.Κ., επίσης αγνοήθηκε και ο οδηγός εφαρμογής της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς δεν γίνεται καμία αναφορά ή παραπομπή σε αυτόν. Αυτό οδήγησε στην έκδοση μιας γνωμοδότησης με παρερμηνεία βασικών εννοιών της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ, όπως η έννοια της «διάθεσης στην αγορά», της «έναρξης χρήσης», του «κατασκευαστή», τα καλυπτόμενα από την Οδηγία μηχανήματα κλπ.

Έτσι τα μέλη του ΝΣΚ κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα τα οποία δεν συμφωνούν ούτε με τον ΚΟΚ ούτε με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία:

• Όλα τα μηχανήματα έργων ανεξαιρέτως υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 84 παρ.1 του ΚΟΚ (ενώ είναι προφανές ότι εξαιρούνται τα μη οδικά μηχανήματα από την εφαρμογή του διότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα).
• Η έγκριση τύπου για τα οχήματα που προβλέπεται από τις Κοινοτικές Οδηγίες ταυτίζεται με την απαίτηση του ΚΟΚ για έγκριση τύπου των μηχανημάτων έργων (ενώ από τις κοινοτικές οδηγίες υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ οχημάτων και μηχανημάτων έργων).
• Η Οδηγία 2007/46/ΕΚ η οποία αφορά τα οχήματα εφαρμόζεται στα μηχανήματα έργων εν γένει, ενώ είναι αναμφίβολο ότι η Οδηγία 2007/46/ΕΚ δεν εφαρμόζεται σε μηχανήματα έργων τα οποία δεν προορίζονται για οδική χρήση αλλά ούτε και μηχανήματα έργων τα οποία αν και προορίζονται για οδική χρήση ωστόσο η μέγιστη ταχύτητά τους δεν ξεπερνάει τα 25km/h, ούτε τα ερπυστριοφόρα οχήματα, δηλαδή περίπου το σύνολο των μηχανημάτων έργων.
• Για τη νόμιμη διάθεση στην αγορά ή/και χρήση μηχανήματος έργου απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί η λεγόμενη «έγκριση τύπου», όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ενώ η Οδηγία 2006/42/ΕΚ που αφορά τα μηχανήματα έργων δεν προβλέπει την έκδοση έγκρισης τύπου.
• Η Οδηγία 2007/46/ΕΚ δεν έχει εναρμονισθεί στο εθνικό δίκαιο, ενώ στην πραγματικότητα η Ελληνική Νομοθεσία προσαρμόστηκε προς τις διατάξεις της με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 29949/1841/29.9.2009(!)
• Στην Οδηγία 2006/42/ΕΚ ως «κατασκευαστής» νοείται το «φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο σχεδιάζει ή/και κατασκευάζει μηχανήματα ή ημιτελή μηχανήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας και το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση του μηχανήματος ή του ημιτελούς μηχανήματος προς την παρούσα Οδηγία προκειμένου να τα διαθέσει στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό του σήμα ή για δική του χρήση», ενώ στην Οδηγία στον παραπάνω ορισμό προστίθεται η διάταξη ότι «Εάν δεν υπάρχει κατασκευαστής, σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, ως κατασκευαστής θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ή αρχίζει να χρησιμοποιεί μηχανήματα ή ημιτελή μηχανήματα που καλύπτονται από την παρούσα Οδηγία».

Η αποδοχή της γνωμοδότησης σε συνδυασμό με την αναδρομική εφαρμογή του Π.Δ. 57/2010 (το οποίο δημοσιεύτηκε την 25-6-2010 με αναδρομική εφαρμογή από 29-12-2009) με το οποίο έγινε η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, δημιούργησε ένα απαράδεκτο θεσμικό καθεστώς στον τομέα της εμπορίας μηχανημάτων έργων που είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό αναδρομικά από τη διάθεση στην αγορά και δυνατότητα απόκτησης πινακίδων κυκλοφορίας χιλιάδων μηχανημάτων έργων που εισήχθησαν στην χώρα και αγοράστηκαν νόμιμα πριν από την 29-12-2009 και τη δημιουργία οικονομικών ζημιών που κατά μέτριους υπολογισμούς ανέρχονταν σε 90 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτό δυστυχώς προστέθηκε σε ένα ήδη απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο που είχε δημιουργηθεί με επί σειρά ετών παρανοήσεις της Διοίκησης όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμα θέματα (π.χ. ερμηνεία του όρου διάθεση στην αγορά, εφαρμογή διαφορετικού καθεστώτος εγκρίσεων για εισαγόμενα και εγχωρίως συναρμολογούμενα μηχανήματα έργων, απαίτηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης CE μόνο από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας μεταχειρισμένων μηχανημάτων που εισάγονται από άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης), το ρόλο και τις υποχρεώσεις των διαφόρων οικονομικών φορέων όπου συγχέονται οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις α) του κατασκευαστή, β) του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, γ) του εισαγωγέα, δ) της εταιρείας Leasing, ε) του διανομέα, στ) του κατόχου και ζ) του χρήστη μηχανήματος έργων. Επιπλέον προβλέπεται η επιβολή τελών χρήσης που είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, σε μηχανήματα έργων όπως οι πλατφόρμες εργασίας και άλλα, τα οποία είτε δεν χρησιμοποιούν για τεχνικούς λόγους είτε δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το Οδικό Δίκτυο της Χώρας κατά παράβαση της αρχής της ισότητας και ανταποδοτικότητας, σύμφωνα με την οποία α) Το ανταποδοτικό τέλος επιβάλλεται εξίσου σε όλα τα πραγματικώς ή δυνάμει ωφελούμενα πρόσωπα χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κατά υπόχρεο διαφοροποιήσεις στο ύψος του τέλους, πλην των αιτιολογημένων διαφοροποιήσεων που επιβάλλονται λόγω μικρότερης ή μεγαλύτερης χρήσεως και β) Το ανταποδοτικό τέλος επιβάλλεται έναντι της παροχής ειδικής υπηρεσίας προς τον υπόχρεο, την οποία φυσικά δεν απολαμβάνουν τα μηχανήματα έργων τα οποία κυκλοφορούν μόνο σε κλειστά εργοτάξια, λατομεία κ.λπ.

Ο αγώνας για την επανόρθωση
Μπροστά στη κατάσταση αυτή η Πανελλήνια Ένωση Εισαγωγέων Μηχανημάτων και Ανταλλακτικών (ΠΕΕΜΑ) δεν μπορούσε και δεν έπρεπε να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Με δεκάδες υπομνήματα και καταγγελίες προς πάσα κατεύθυνση επί ενάμιση χρόνο, με υπομονή και επιμονή, ακολουθώντας τη γραμμή της υπεύθυνης ενημέρωσης προς πάσα κατεύθυνση, προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί επισημαίνοντας ότι για την άρση των προβλημάτων θα έπρεπε:

1) Να δοθεί εύλογος χρόνος σε όλους τους θιγόμενους από τις μέχρι τώρα ρυθμίσεις να συνεχίσουν τις διαδικασίες εμπορίας, εξαγωγών, ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας για τα μηχανήματα έργων με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, δηλαδή αυτό που εφαρμοζόταν μέχρι 29-12-2009, για την απογραφή, ταξινόμηση και χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας προκειμένου να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους;
2) Να γίνει ουσιαστική εναρμόνιση της εθνικής με την κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά την εισαγωγή/εξαγωγή, κατασκευή, εμπορία και χρήση των μηχανημάτων έργων.
3) Να απαλλαγούν από τα τέλη χρήσης των οδών, τα μηχανήματα έργων τα οποία κινούνται μόνο σε κλειστά εργοτάξια και δεν χρησιμοποιούν τις οδούς.

Στην προσπάθεια αυτή βρήκε πολύτιμους αρωγούς πολλούς παράγοντες της οικονομίας: Την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, το Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το Σωματείο Ιδιοκτητών Οδοποιητικών και Εκσκαπτικών Μηχανημάτων Νομού Αττικής, το Σωματείο Εργολάβων και Υπεργολάβων Ιδιοκτητών Οδοποιητικών και Εκσκαπτικών Μηχανημάτων, Ι.Χ. Φορτηγών Αυτοκινήτων Νομού Ηρακλείου ως και αρκετούς παράγοντες της πολιτικής ζωής της χώρας και βουλευτές οι οποίοι αναγνώρισαν το δίκαιο των αιτημάτων της ΠΕΕΜΑ.
Την πρώτη ρωγμή στο τείχος που είχε ορθώσει το κράτος δια των αρμοδίων οργάνων του στην επιχειρηματικότητα επέφερε ο Συνήγορος του Πολίτη ο οποίος επεσήμανε στη Διοίκηση τα σφάλματα τα οποία έπρεπε να διορθώσει και τη δεύτερη και οριστική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία επεσήμανε στη Διοίκηση ότι «η έγκριση τύπου δεν θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τα μηχανήματα που δεν προορίζονται για κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο». Αυτά έγειραν την πλάστιγγα των αποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς την πλευρά της αποδοχής των αιτημάτων της ΠΕΕΜΑ: Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας για την επανεξέταση ολόκληρου του θεσμικού πλαισίου που αφορά τα μηχανήματα έργων ώστε αυτό να εναρμονιστεί πλήρως με τη βιομηχανική Κοινοτική νομοθεσία με γνώμονα την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους των Υπηρεσιών, να είναι εύρυθμο και όσον αφορά τα τέλη των μηχανημάτων έργων να είναι δίκαιο. Ακολούθησε η ψήφιση νομοθετικής διάταξης, όπου με το άρθρο 111 του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες Διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 216/2013 στις 11 Οκτωβρίου 2013 καθορίστηκε ότι «τα μηχανήματα έργων που έχουν εισαχθεί ή κατασκευαστεί στην Ελληνική επικράτεια μέχρι τις 25.6.2010 και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης τύπου μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δύνανται να λάβουν έγκριση τύπου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εισαγωγής ή κατασκευής τους».
Είναι ενθαρρυντικό για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση που βάλλεται πανταχόθεν για ανεπάρκεια, ότι έστω και καθυστερημένα, αναγνώρισε το σφάλμα της που είχε καταστεί βρόγχος στα μέλη της ΠΕΕΜΑ. Προκειμένου να ενταχθεί ένα Μ.Ε. στην ανωτέρω ρύθμιση, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση αυτή είναι προσωρινή και ισχύει για τις αιτήσεις για την έκδοση απόφασης έγκρισης τύπου που θα υποβληθούν εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή μέχρι 10 Αυγούστου 2014.
Η ΠΕΕΜΑ ελπίζει ότι ήδη πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα ισχύει το νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο ετοιμάζει η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Σιμόπουλου και το οποίο αναμένεται ότι θα εναρμονίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην Ελλάδα με ό,τι ισχύει στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Αν και αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερες ευθύνες για την ΠΕΕΜΑ προκειμένου το νέο θεσμικό πλαίσιο να εφαρμοστεί ορθά και στο συντομότερο χρονικό διάστημα, η ΠΕΕΜΑ θα σταθεί αρωγός εκτός από τα μέλη της και στη Δημόσια Διοίκηση, σε κάθε προσπάθεια της Πολιτείας για τον απλούστευση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών. Η ΠΕΕΜΑ είναι πεπεισμένη ότι οι αλλαγές πρέπει να προχωρήσουν άμεσα ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν απρόσκοπτα να επιδοθούν στο παραγωγικό τους έργο και να ευνοηθεί η ανταγωνιστικότητα και η επιχειρηματικότητα εν γένει στη χώρα μας σύμφωνα με τις διακηρύξεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

*O κ. Παναγιώτης Πετρόγλου είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εισαγωγέων Μηχανημάτων και Ανταλλακτικών.
 
 Θέσεις
Το κράτος να δώσει το παράδειγμα
Αλήθειες και μύθοι για τις κατασκευές
Ισορροπία στα δημόσια έργα
Ένα «χρυσό» τετραήμερο
Ζήτημα -κυρίως- ψυχολογίας
Με ΣΔΙΤ κατά της κρίσης
Το μετρό στο αυλάκι…
H METEC σε νέα διάσταση
Σταθμός η METEC 2009
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες